Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

érvényes: 2021. május 01-től

Preambulum

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hatálya Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatlezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz General Data Protection Regulation, közismert nevén: GDPR) szerint tájékoztatja a webnpro.hu, webnpro.com, webnpro.eu, hellozoli.hu, zoli.email, korosi.email domaineken, illetve ezek aldomainjein elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal vagy Weboldalak) látogatóit, ezen domainek vagy aldomainjeik alá tartozó e-mail címekre elektronikus üzenetet küldőket, és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.

A Tájékoztató aktuális változata folyamatosan elérhető a https://webnpro.hu weboldalon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat bármikor módosítsa. Az erre vonatkozó értesítést a honlapon kellő időben a felhasználók rendelkezésére bocsátja.

A Tájékoztató, mint szellemi termék a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, így annak bármely elemének a felhasználása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján használható fel.

A Szolgáltató tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

A Szolgáltató által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Szolgáltató által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A Szolgáltató elérhetőségei

postacím, székhely: Kőrösi Zoltán, Magyarország, 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9.

e-mail: info@webnpro.hu, hello@webnpro.hu

telefon: +36 (30) 920 2551

adószám: 55551922-1-51

nyilvántartási szám: 54248012

Általános rendelkezések

Az Adatkezelésre irányadó jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.), mely a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv), mely a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelv (2000. június 8.) mint uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja;
 • a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, mely a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (a továbbiakban: Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyv. tv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz General Data Protection Regulation, közismert nevén: GDPR).

Értelmező rendelkezések

E Tájékoztató alkalmazása során:

 • érintett: a Weboldalakat meglátogató és a szolgáltatásokat igénybe vevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége. Így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
 • elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, adattárolást, illetőleg adattovábbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
 • szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
 • közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja.

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek: felvételük és kezelésük legyen tisztességes és törvényes (adatkezelés hitelessége), legyenek pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adat integritása).

A jelen adatvédelmi Tájékoztató alapján az Érintett adatait a Szolgáltató bizalmasan kezeli és kizárólag saját tevékenységi körén belül használja fel. A Szolgáltató az általa kezelt bármilyen információt a hatóságok részére csak és kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad meg.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

A kezelt adatokat megismerhetik

 • A Szolgáltató, valamint
 • Domain ügyintézés esetén - az Érintett hozzájárulása alapján - a Megbízási Szerződésen szereplő domain regisztrátor, kizárólag az igénybe vett szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges adatokra vonatkozóan:
  • Do Média Kft. (székhely: 2524 Nagysáp, Táncsics Mihály u. 4. A.; cégjegyzékszám: 11-09-016434);
  • DiMa.hu Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.; cégjegyzékszám: 09-09-014017);
  • eNom, Inc. (15801 NE 24th St. 98008, USA);
  • DreamHost (New Dream Network, LLC; PMB #257 417 Associated Rd. Brea, CA 92821, USA);
  • Cloudflare Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA);
 • Tárhely szolgáltatás esetén - az Érintett hozzájárulása alapján - a Szolgáltatóval szerződésben álló tárhely szolgáltató partner, kizárólag az igénybe vett szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges adatokra vonatkozóan:
  • Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001., Magyarország)
  • Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany)
  • CloudJiffy CloudJiffy Pvt. Ltd. (Suite B-2,2035 Sunset Lake Road Newark,Delaware,Zip - 19702);
  • GitHub Inc. (88 Colin P Kelly Jr. St, San Francisco, CA 94107, USA);
  • OVH Hosting Ltd. (1801 McGill College Ave., Suite 800, Montreal, Quebec H3A 2N4, Canada);
  • Vultr Holdings Corporation (14 Cliffwood Ave Suite 300, Metropark South, Matawan, NJ 07747, USA);
  • DreamHost (New Dream Network, LLC) PMB #257 417 Associated Rd. Brea, CA 92821, USA);
  • LiteSpeed Technologies Inc. (150 Allen Rd., Suite 204 Basking Ridge, NJ 07920, USA)
 • A hírlevél küldő szolgáltatást nyújtó szolgáltató partner - az Érintett hozzájárulása alapján, kizárólag az igénybe vett szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges adatokra vonatkozóan:
  • The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA)
 • A számlázási szolgáltatást nyújtó szerződéses szolgáltató partner, kizárólag az igénybe vett szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges adatokra vonatkozóan:
  • Billingo Technologies Zrt. (székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., cégjegyzékszám: 01-10-140802; adószáma: 27926309-2-41)

Az adatkezelés időtartama

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés időtartamát jelen Tájékozató a kezelt adatok felsorolásánál tartalmazza.

A felhasználás célja

A Weboldal látogatóinak a Weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a Weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Szolgáltató a Weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a Weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Amennyiben a Weboldalt felhasználók a szolgáltatás igénylése érdekében személyes adatokat adnak meg, ezek a szolgáltatás végrehajtásához kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem lesznek közölve, kivéve, ha törvény nem írja elő, vagy ha feltétlenül szükséges a felhasználói kérelmek teljesítéséhez.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Ezeken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A kezelt adatok típusa, köre

Adatkezelési cél

A szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése, a visszaélések megakadályozása, illetve a szolgáltatás működésének ellenőrzése, marketing.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Az Érintett számítógépe IP címe, az operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos egyéb adatok, a látogatás időpontja, az oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Adatkezelés időtartama

Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

Magyarázat

Számítógépes rendszer és szoftver eljárások, amelyek a weboldal működésével vannak kapcsolatban. A normál működés alatt ezek néhány személyes adatot sajátítanak el, melyeknek terjesztése az internetes kommunikációs protokollt követi.

Ezeknek az adatoknak a kategóriájába tartoznak az informatikai eszközök (számítógépek, mobiltelefonok, stb.) IP címei, amelyeket az Érintettek a weboldalhoz történő csatlakozásra használnak, az URL címek, a böngésző és az operációs rendszer típusa, és más jellemzők (Pl.: a használt protokollra vonatkozó adat), amelyek az Érintett számítógépes környezetéhez kapcsolódnak.

Ezek az információk közvetlenül az Érintett személyéhez nem köthetők és az a szerepük, hogy névtelen statisztikai információt gyűjtsenek a weboldal használatáról és ellenőrizzék a korrekt működést.

A feldolgozott adatok nyilvánossá tétele nem tartalmaz személyes adatokat.

Adatkezelési cél

A szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése, a visszaélések megakadályozása, illetve a szolgáltatás működésének ellenőrzése, marketing.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Az Érintett számítógépe IP címe, az operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos egyéb adatok, a látogatás időpontja, az oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Adatkezelés időtartama

Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

Magyarázat

Az anonim látogatóazonosító (cookie, http süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a weboldal programja a látogatók számítógépén vagy a látogatáshoz használt más informatikai eszközén helyez el, annak biztonsági beállításai függvényében. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a korábbi látogató gépének felismerésére, a statisztikai adatok pontosítására, valamint a vásárlói kényelem biztosítása érdekében a korábban le nem adott, és így befejezetlen megrendelések folytatási lehetőségének megteremtésére alkalmas.

A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazásoknak, hogy egyéni információkat küldjenek az Érintettek számára.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek.

Chrome böngésző használata esetén az alábbi linken található bővebb információt a cookie-k törlésének, tiltásának vagy engedélyezésének módjáról:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Firefox böngésző használata esetén az alábbi linken található bővebb információt a cookie-k törlésének, tiltásának vagy engedélyezésének módjáról:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Microsoft Explorer böngésző használata esetén az alábbi linken található bővebb információt a cookie-k törlésének, tiltásának vagy engedélyezésének módjáról:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A Weboldal látogatása során a közvetlenül a Szolgáltató által használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és a Szolgáltató használhat célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-kat a Szolgáltató nem használja személyes adatok továbbítására.

A weboldal kapcsolat menüpontján keresztüli és e-mail kommunikáció

Adatkezelési cél

Az Érintett részéről a kapcsolat felvétele, a Szolgáltató részéről a kapcsolat tartása.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel időpontja, az üzenet tárgya, szövege, és az Érintett által közölt egyéb adatok.

Adatkezelés időtartama

Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

Magyarázat

Az Érintett a Weboldal kapcsolat menüpontján keresztül vagy e-mail kommunikáció során szabadon közölheti a személyes adatait, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat igényelje (pl. információt, árajánlatot kérhet, regisztrálást a kínált szolgáltatásokra stb.).

Az Érintett az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató jelen Tájékoztatóban rögzített módon kezelhesse és azokat a Szolgáltató székhelyén, illetve a biztonsági másolatok vonatkozásában a szerződött partnere szerverein tárolja.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató különleges személyes adatokat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, és a természetes személyek szexuális életre vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatot) nem kíván kezelni, azokat nem gyűjti.Ebből kifolyólag a Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét, hogy a fentiekben meghatározott különleges személyes adatokat ne adjon meg!

Amennyiben az érintett a megkeresés során mégis megad különleges személyes adatot, az érintett tudomásul veszi, és kijelenti, hogy azt önkéntesen, saját döntése alapján adja meg.

Hírlevél szolgáltatás

Adatkezelési cél

A szolgáltatás hatékonyságának növelése, hírlevél küldése.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, hírlevél felíratkozás időpontja, hozzájáruló nyilatkozat, az Érintett számítógépe IP címe, hírlevél letöltésének (megnyitásának) időpontja.

Adatkezelés időtartama

Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

Magyarázat

A Szolgáltató hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban hozzájáruló nyilatkozatban erre engedélyt adnak.

A Szolgáltató a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatót a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

Domain ügyintézés és a tárhely szolgáltatás

Adatkezelési cél

A szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató (mint közvetítő szolgáltató) részéről.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Név/cégnév, adószám/cégjegyzékszám, számlázási cím, postázási cím, telefonszám, fizetés módja, az igénylés időpontja, a szerződéskötés ideje, a teljesítés dátuma, a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéshez szükséges adatai, vásárlói kedvezmény(ek) mértéke, megrendelési szám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, értesítési e-mail címe.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltatás teljesülése, illetve a szerződéses kapcsolat megszűnésétől a számvitelről szóló tv. szerinti megőrzési idő végéig.

A weblap tervezés, kivitelezés, karbantartás szolgáltatás

Adatkezelési cél

A szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató részéről.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker tv-ben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Kezelt adatok köre

Név/cégnév, adószám/cégjegyzékszám, állandó lakcím/székhely, postázási cím, telefonszám, fizetés módja, a szerződéskötés dátuma, a teljesítés dátuma.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltatás teljesülése, illetve a szerződéses kapcsolat megszűnésétől a számvitelről szóló tv. szerinti megőrzési idő végéig.

Adatok továbbítása

A Szolgáltató (mint közvetítő szolgáltató) a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli és továbbítja a szükséges adatokat, az igénylő lapokon szereplő Domain regisztrátorok és Tárhely szolgáltatók felé.

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli a számlázó szoftver alkalmazásával a számviteli törvény által meghatározott számviteli bizonylathoz szükséges adatokat, és a számlázást végző szolgáltató részére továbbítja azokat.

A Szolgáltató a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adóhatóság, az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés jogszabályhoz kötöttségét, pontos célját, illetve a kért adatok körét.

A Szolgáltató személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatosan a Szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a következő adatokat közzétenni:

 • a szolgáltató nevét;
 • a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét;
 • a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;
 • a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát;
 • ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát.

A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:

 • azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 • az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 • a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
 • arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

Ezeket az adatokat az Érintett a weboldal Általános Szolgáltatási Feltételek menüpontjában megtalálja.

Az Érintett bármikor jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezelésével kapcsolatban ( tájékoztatáshoz való jog ). Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is;
 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz ( hozzáféréshez való jog ). Az érintett jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szolgáltató jogszerűen végzi-e;
 • a Szolgáltató által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni ( helyesbítéshez való jog ). Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet. Az Érintett köteles a Szolgáltató által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Szolgáltatót ért kárért a mulasztó Érintett felel;
 • a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni ( törléshez való jog ). Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Abban az esetben, ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozza a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A Szolgáltató ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni ( tiltakozáshoz való jog ), ha az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni ( az adatkezelés korlátozásához való jog ), ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni ( adathordozhatósághoz való jog ). Az érintett személyes adatait a Szolgáltató részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által a Szolgáltató részére átadott adatokra vonatkozik;
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni , amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat a Szolgáltató nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, a Szolgáltató erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást; és
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Szolgáltató jogellenes kezelte személyes adatait, a Szolgáltató azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szolgáltató-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Az adatbiztonság követelménye, az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos egyéb előírások

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással a Szolgáltató biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Szolgáltató az adatkezelése során megőrzi a titkosságot (csak az férhessen hozzá a kezelt adatokhoz, aki erre jogosult), a rendelkezésre állást (a szolgáltató eszközeivel hozzájárul, hogy az érintett valóban hozzáférhessen az általa kívánt adatokhoz), és a sértetlenséget (védi a teljességét és pontosságát az adatoknak, a feldolgozás módszerének).

A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet a Szolgáltató nem alkalmaz.

A Szolgáltató, az alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai jelen Tájékoztatóval összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Szolgáltató az általa kezelt adatokba harmadik személyeknek betekintést az Érintett írásbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Érintett köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavak, bejelentkezési azonosítók visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében.

A személyes adatoknak a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint járt el.

Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szolgáltató garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Kulcsszavak

Kőrösi Zoltán
webfejlesztő és webdesigner

hello@zoli.email
Ajánlott szolgáltatás
menu-circle